Số lượt rung còn lại:

Số lì xì đang có:

1 1 1 1 1